Casa Corpului Didactic Ialomița a lansat astăzi revista Ars Didactica ediția 2019


Anul acesta revista a avut patru secțiuni:

  1. Exemple de activități/lecții/proiecte care valorifică programele de formare continuă;
  2. Managementul comunicării în activitatea personalului didactic auxiliar;
  3. Exemple de proiecte/activități Erasmus+;
  4. Modele de bună practică în educație.
    Conform cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale ”ET 2020”, perfecționarea joacă un rol crucial în învățarea pe tot parcursul vieții și vizează orice formă de educație formală, informală sau nonformală; pentru că acest cadru urmărește patru obiective UE (realitatea învățării pe tot parcursul vieții, calitate și eficiență în educație și formare, echitate, coeziune socială și cetățenie activă, stimularea creativității, inovării și spiritului antreprenorial) revista redă experiențe dobândite în urma parcurgerii cusurilor de formare furnizate de CCD Ialomița: Managementul educației nonformale, Școala incluzivă, Managementul educației și orientarea spre o carieră de succes, Managementul activităților de secretariat în unitățile de învățământ preuniversitar, Erasmus+, Asigurarea calității în învățământ, Aplicații TIC și multimedia în educație, Strategii de aplicare a curriculumului pentru învățământul preșcolar și primar, dar și experiențe rezultate din aplicarea la clasă a metodelor, activităților, proiectelor învățate în activitățile de formare/informare sau activitățile metodico-științifice ale CCD Ialomița.
    Lucrările publicate în ediția din 2019 a revistei Ars Didactica ating teme și din afara experienței dobândite la cursurile de perfecționare, și anume: educație pentru sănătate, educație pentru viață, competențe de lectură, istoria bisericii, dezvoltare personală sau diseminarea rezultatelor proiectelor școlare, ale proiectelor județene, interjudețene, naționale sau internaționale.Cititi mai mult pe Guraialomitei.com

Lasă un răspuns